طراحی داخلی و اجرای کامل رستوران جُی در پاساژ کورش تهران برای آقای عمادی